ردیف آوازی دستگاه ماهور به روایت محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

ردیف آوازی دستگاه ماهور به روایت محمدرضا شجریان

این فایل صوتی به مدت ۲۴ دقیقه می باشد

ردیف آوازی – دستگاه شور – روایت محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

ردیف آوازی دستگاه شور به روایت محمدرضا شجریان

این فایل صوتی به مدت ۱۹ دقیقه می باشد