آموزش آواز – درس ۱.۱ فیگور (وضعیت سر و چانه در آواز)

در این درس وضعیت قرار گیری سر و چانه در آواز آموزش داده می شود.
مدرس : rae henry
ترجمه و آماده سازی ویدیو : رضا اسماعیلی

وضعیت قرار گیری سر وچانه در آواز
وضعیت قرار گیری سر وچانه در آواز