بداهه خوانی و بداهه نوازی عارف احسن

عارف احسن

آواز سه گاه
بداهه خوانی و بداهه نوازی
سه تار : سینا نصرتی
آواز : عارف احسن
ضبط آماتور، سال۱۳۸۹
شعر : فروغی بسطامی
کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی
نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی