لطفی در مورد شجریان می گوید

محمدرضا لطفی؛ محمدرضا شجریان ؛ shajarian ؛ lotfi

صحبت هایی شنیده نشده از زبان لطفی در مورد شجریان

اولین انتشار از سایت هم نوا