خصوصیات معلم آواز

معلم آواز

 تالیف: عارف احسن

 یک مثل ژاپنی می گوید :ا گر سه سال وقت بگذارید برای پیدا نمودن یک معلم خوب بهتر است از اینکه همان زمان را به آموزش ،تحت نظر یک معلم درجه دو بگذرانید.
لازمۀ کسب دانش وهنر،تعلیم می باشد چه به صورت حضوری وچه به صورت غیر حضوری،پس آموزش وروشهای تدریس را ساده نگیرید وبرای تلمذ نزد هر معلمی زانو نزنید .این مهم نیست که در موسیقی ،شما چه سبک وتکنیکی را آموزش می بینید بلکه طرزِ صحیحِ آموزش مهم می باشد وتکنیکهای یک مدرس تنها یک ابزار یادگیری هستند ؛نه هدف غایی در هنرو بدانید که تمامی تکنیکها در فنِ صدا سازی وآواز از طرفِ معلم آواز ،برای به دست آوردن یک تجربۀ مثبت، برای چگونگی استفاده از اندام صوتی وتنفسی جهت رسیدن به صدایی کامل می باشد.
پس هنر جو برای یادگیری ،زمان را هزینه میکند وبرای گوش دادن ،نگاه کردن ، یاد گرفتن موسیقی ،تصحیح نواقص وپیشنهاداتِ موثرِ معلم به او شهریه پرداخت می کند در غیر این صورت تکنیک ویادگیری نامنا سب وغلط را بدون معلم نیز میتوان آموخت .

۱) یک معلم آواز به هنرجوی خود باید توجه کامل واورا خوب گوش دهد وخوب ببیند.وعدم ناهماهنگی های فیزیکی موثر در آواز را به هنر جو مکررا گوشزد نماید وآنچه از نظر تکنیک درست یا غلط مربوط به احساسات جسمانی می باشد را به هنر جو تذکر دهد. .(صدا ساز)

ادامه مطلب | “خصوصیات معلم آواز”