آموزش آواز – بخشی از کلاس حضوری عارف احسن – اصفهان

آموزش آواز کلاس حضوری عارف احسن – اصفهان


بخشی از  سری کلاس های اصفهان

موضوع :

تمرینات بداهه در ضربی خوانی