آموزش آواز درس ۱٫۷-فیگور و حالت بدن-تمرین خم شدن و کشش

مدرس : rae henry
ترجمه  : رویا اسماعیلی

موضوع: تمرین خم شدن و کشش برای کاهش تنش در موقع آواز خواندن توسط rea henry

این سلسله دروس آواز در ۱۴ فصل می باشد که در فصل اول نحوه وضعیت بدن شرح داده میشود که این فصل شامل ۹ بخش می باشد که بوسیله تیم سایت هم نوا ترجمه و آماده سازی شده که به مرور در سایت قرار می گیرد .

آموزش آواز – درس ۱٫۶ فیگور و حالت بدن – (تمرین اسم رمز)

مدرس : rae henry
ترجمه  : رویا اسماعیلی

این سلسله دروس آواز در ۱۴ فصل می باشد که در فصل اول نحوه وضعیت بدن شرح داده میشود که این فصل شامل ۹ بخش می باشد که بوسیله تیم سایت هم نوا ترجمه و آماده سازی شده که به مرور در سایت قرار می گیرد .